top of page

Board of IFAASD

Meet the TEAM

aler_190_226.jpg
banu_jaiganesh_reduced.jpg
Mangalore_Geetha_190_226.jpg
kalpana-190x226.png

Aler Krishnan
E-mail
858-775-5473

Banu Jaiganesh
E-mail
520-591-2940

Geetha Ramnarayan
E-mail
858-334-3765

Kalpana Sharma
E-mail
858-761-1839

0kash.jpg
0lakshmi.jpg
ngopala_profile_pic.jpg
NehaPatelProfilePic-1.jpg

Kasturi(Kash) Srinivasan
E-mail
760-696-3377

Lakshmi Pesapati
E-mail
619-427-1086

Narayanan Gopala
E-mail
858-592-4133

Neha Patel
E-mail
858-231-6484

0rekha.jpg
0revathi.jpg
shashi-murthy.jpg
ShashiPottathill-ProfilePic-1.jpg

Rekha Nandhakumar
E-mail
858-451-3671

Revathi Subramanian
E-mail
858-793-7163

Shashi Murthy
Email
619-562-0814

Shashi Pottathill
E-mail
858-776 -1956

0shekar.jpg
shri-shrinivas.jpg
subbu_190_226.jpg
nsuman.jpg

Shekar Viswanathan
E-mail
858-638-0744

Shri Shrivas
E-mail
858-922-2784

Subbu Iyer
E-mail
860-471-6726

Suman Nayak
E-mail
858-349-8293

0tadimeti.jpg
0venkat.jpg
Pavan K. Battiprolu.JPG

Tadimeti Rao
E-mail
858-792-7953

C.M. Venkatachalam
E-mail
858-232-6459

Pavan K. Battiprolu
E-mail

208-406-4103 

bottom of page